Tips til hjemmeundervisning

Share This Post

Alle skoler har gjort en kjempeinnsats for å legge om til hjemmeundervisning den siste tiden og det er mange måter å gjøre det på. Vi har samlet noen tips til gjennomføring basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra lærere.

En måte å drive hjemmeundervisning på er å gi elevene oppgaver som de løser individuelt hjemme, og elevene leverer en skriftlig besvarelse. Alternativt løser elevene oppgaver på digitale plattformer, med predefinerte riktige og gale svar.

En annen måte er undervisning via kommunikasjonsplattformer, for eksempel Teams, Zoom, eller Skype. Elevene logger seg på og kan kommunisere med lærer og medelever.

Disse to måtene kan også kombineres, ved at klassen har et felles møte på Teams, deretter arbeider elevene individuelt, og til slutt har man en felles oppsummering.

Men det finnes også en tredje måte, som supplerer de ovennevnte. Ved å bruke LearnLab kan elevene i tillegg se hverandres forslag og bygge videre på disse, slik at elevene sammen bidrar til kollektiv læring og begrepsutvikling. Læreren kan også bruke elevenes innspill der og da til å stille oppfølgingsspørsmål og lage nye oppgaver. Vår erfaring fra den siste tiden med hjemmeundervisning tyder på at vi får innspill og forslag fra en større del av elevgruppen, enn de få som er mest aktiv i å snakke på Teams.

Om hjemmeundervisningen blir langvarig så vil det trolig kreve at lærerne fornyer og varierer undervisningen, underveis i prosessen, for å opprettholde den gode motivasjonen som foreløpig er der ute blant både elever og foresatte. En enkel måte å variere undervisningen på kan være å variere mellom stegtypene i LearnLab, for eksempel lage «dagens match», «dagens quiz» eller gi en oppgave der elevene må ta eller laste opp «dagens bilde». Totalt er det 10 ulike stegtyper i Learnlab som kan benyttes på denne måten. Det viktigste blir nok likevel å involvere elevene i dette utviklingsarbeidet.

Du kan altså bruke LearnLab på flere måter i hjemmeundervisningen.

  • Gjennomføre en LearnLab samtidig som elevene er logget på Teams, eller en annen kommunikasjonsplattform. Dette kan også gjøres i mindre grupper ved at elever melder seg på «Dagens LearnLab».
  • Uten kommunikasjonsplattform, der lærer og elever er enige om et starttidspunkt, så leder læreren elevene gjennom økten i LearnLab. Det er da viktig å benytte innholdssteget som kommunikasjon.
  • Elevene får oppgitt en kode og kan starte når de selv vil. Læreren låser opp stegene slik at elevene selv kan bevege seg fram og tilbake mellom de ulike stegene i laben. De kan se på film, svare på spørsmål, kommentere andre elevers forslag etc.
  • Gjennomføre korte sekvenser, gjerne som en felles start på dagen, ved å benytte kun ett eller to steg i en egenprodusert lab. Etterpå kan elevene går over til annet arbeid.

Sitat fra en lærer som bruker LearnLab aktivt:

«Vi mottar betydelig flere spørsmål når elevene kan stille spørsmålene anonymt i LearnLab. Vi får også en raskere og mer nøyaktig tilbakemelding på hvordan undervisningsoppleggene og enkeltoppgaver fungerer i praksis. Ved å kombinere LearnLab med møter i teams, så føler jeg at vi oppnår en god kvalitetssikring av oppleggene våre. Det er også tidsbesparende å bruke LearnLab når vi ønsker å gi alle elevene mulighet til å uttale seg. Vi har også gode erfaringer med å gi elevene tilgang til en ny «ventevideo», hver dag, før økta starter. De fleste elevene nysgjerrige på den og mange elever er derfor logget inn lenge før økta på LearnLab starter. Vi starter alltid presis.»

Her er et eksempel på bruk av bildesky, der elevene ble bedt om ta bilder av vårtegn med mobilen og dele til klassen. Elevene ga fine kommentarer til hverandres bilder:

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv