DIGITAL LÆREMIDDELPAKKE FOR 5.-7. TRINN

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

Læremiddelpakken inneholder varierte læringsressurser for 5.- 7. trinn knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag, med en rekke koblinger til andre fag. Dette er fleksible og interaktive opplegg for dybdelæring. Elevene deltar kollektivt og samarbeider, ved å arbeide med de sentrale begrepene i læreplanen.  Eksempler på begreper er bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk, kropp, språk og forbruk. Det følger med forslag til periodisering av undervisningen. Du finner ressursene på bokmål og nynorsk.

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

Samfunnsfag, naturfag og norsk 5. - 7. trinn

Læremiddelpakkene kan bestilles av enkeltskoler eller kommuner. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

I 2021 LANSERES:

Arbeid med sentrale begreper tilpasset LK20

Undervisningsoppleggene er konstruert slik at elevene gradvis oppdager de sentrale begrepene og ideene gjennom å arbeide med de viktige spørsmålene i fagene.

Dersom læreren ønsker å arbeide med begreper, kompetansemål og/eller tverrfaglige temaer med elevene, finnes det en rekke med læringsressurser å velge mellom. De er svært fleksible og presenteres som labs, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra behov. Alle ressurser i læremiddelet er enkelt tilgjengelig via søk-siden for de som har kjøpt lisens.

Alle læringsressurser er koblet mot kompetansemålene i LK20. De tre tverrfaglige temaene: “demokrati og medborgerskap”, “folkehelse og livsmestring” og “bærekraftig utvikling”, går som en rød tråd gjennom ressursene.

Aktive elever som samhandler digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressurser legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap, i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen, hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal ta vare på den kloden vi bor på. Vi tenker at elever lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å la elevene som gruppe arbeide sammen for finne fram til felles løsninger. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen. I tillegg til digitale, kollektive oppgaver, finnes det en rekke forslag til oppgaver og praktiske aktiviteter som ikke krever at elevene er logget på en digital enhet.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Elevenes egne forslag inkluderes, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Det betyr at alt elevene produserer, er trygt lagret bak Feide-muren. Læremiddelet følger standarder for GDPR.

Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.