Identitet, selvbilde og kultur ISK 1.-2. trinn

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Det består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge uønskede hendelser.  

Innhold:

Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser.

Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg.

Identitet

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Her synliggjøres betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.

 

Ööhpehtimmieboelhkh ulmine utnieh goerkesem tseegkedh mijjieh joekehts dovne mïelesne jïh plïeresne. Learohkh edtjieh buerkiestidh mah buerielaakan maehtieh jïh mah baakoeh dah sijhtieh nuhtjedh dej bïjre. Dah edtjieh jïjtsh jïjtjevoeten bïjre ussjedadtedh, mubpide dam soptsestidh jïh vuejnedh mah leah seammalaakan jïh mah leah joekehts klaassesne. Ulmine goerkesem joekehtsidie tseegkedh jïh dejtie ååktedh. Boelhki ulmie aaj jienebe daejredh jïjtje fuelhkien bïjre jïh mubpiej fuelhkiej bïjre, dovne dej maadtoeh, gïelh jïh ovmessie darjomh jïh laavenjassh mah fuelhkie gujht åtna.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å være sammen (vennskap, mobbing, nettvett og vold)

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til å ta opp elevenes svar, undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

Daennie aamhtesisnie «Ektesne årrodh» hov gïetedallijibie guktie buerie voelpine årrodh, laavseme, jïh aanteges vedtedh jïh luejhtedh. Guktie edtja buerie voelpine årrodh? Lab:ine ovmessie tjoeperh jïh gyhtjelassh mah gïengelåbpoe sjïdtieh barkoen mietie. Learohke eadtjaldahta jïjtse gïeleåtnoem måjhtelidh, jïh jïjtse jïh mubpiej dahkoeh gïehtjedidh. Åeliedimmie lea voernges baakoe. Raajrosne jïjnjebh lab:h mah sinsitniem dåeriedieh, men aaj gåarede dejtie sïerrene sinsitneste nuhtjedh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet

Serien kropp og seksualitet inneholder rus, seksualitet og overgrep. Den består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som rus, seksualitet og overgrep. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og kan forebygge uønskede hendelser.  

Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. 

Ööhpehtimmie seksualiteeten bïjre edtja viehkiehtidh guktie maanah jïh noerh leah ryöjredamme ovmessie sosijaale jïh seksuelle tsiehkieh dåastodh hijvenlaakan. Geerve almetji dïedte maanah vaarjelidh. Juktie dam buektiehtidh geerve almetjh tjuerieh jearsoe mierieh jïh sijjiem vedtedh ihke maanah edtjieh doestedh soptsestidh daaresjimmiej bïjre. Maehtebe dam darjodh viehkine aamhtesem seksuelle daaresjimmieh meatan vaeltedh ööhpehtimmesne jïh learoehkidie nuepiem vedtedh ussjedadtedh jïh gyhtjelassh gihtjedh. Maanagujmie seksuelle daaresjimmiej bïjre soptsestidh viehkehte maanaj reaktam vaarjelæmman illedh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket