Samfunnsfag 5.-7. trinn

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

I dette temaet trenes elevene til å oppdage sammenhenger mellom det geografiske, historiske og det som skjer i nåtiden. Elevene analyserer hvordan makt og maktrelasjoner påvirker samfunnet. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunn blir til.

Dette er et undervisningsopplegg som omhandler tidsperioden steinalderen. Hensikten med opplegget er å trekke frem forkunnskapene og oppfatninger elevene har fra temaene, samtidig som de tilegner seg ny kunnskap. Opplegget er best egnet for 7. trinn, men kan også brukes som en intro til tema senere. Gjennom opplegget vil elevene tilegne seg grunnleggende begreper og kunnskap om tidsepoken. I tillegg får elevene fundere på om levemåten i steinalderen fortsatt finnes i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie der elevene gjennom bilder, tekst, video, hypoteser og diskusjon får muligheten til å sammenligne eget erfaringsgrunnlag opp mot gruppas forståelse av tidlige historiske perioder. Det er lagt opp til noe tverrfaglighet med geografi og naturfag. Oppfølgingsspørsmål fra lærer står derfor sentralt. Dette er store tidsepoker der lærer, gjerne sammen med elevene, kan velge ut egne tema for siden å gå ytterligere i dybden på dem. Vær oppmerksom på at tidsperiodene varierer fra område til område. 4-7 trinn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie der elevene gjennom bilder, tekst, video, hypoteser og diskusjon får muligheten til å sammenligne eget erfaringsgrunnlag opp mot gruppas forståelse av tidlige historiske perioder. Det er lagt opp til noe tverrfaglighet med geografi og naturfag. Oppfølgingsspørsmål fra lærer står derfor sentralt.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien beskriver fornorskingen, internatskoler og tiden etter fornorskingen med de endringer som da kom.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en tverrfaglig læringsøkt om lokalhistorie. Gjennom å lete etter gatenavn med personnavn eller navn på noe annet i bysentrum, eller på stedet der du bor, vil elevene lære om byens eller stedets historie på en annerledes måte. De skal finne ut hvem personen er hvor stedet er, hva han/ hun er kjent for, hvorfor stedet har fått sitt navn og reflektere rundt dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Myter og folketro har er en del av vår historie. De er ofte knyttet til naturfenomen og utspiller seg i forestillinger, opplevelser, fortellinger (myter, legender og sagn) og skikker.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståelse og deltakelse

I dette temaet får elevene innsikt i forskjellene mellom land når det kommer til styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter. De får hjelp til å oppdage hvorfor konflikter har oppstått og oppstår. Elevene skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming. Innholdet i dette kjerneelementet skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiver, med vekt på fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om demokratiforståelse og deltakelse blir til.

Undervisningsoppleggene er en overbygning for Samfunnsfag samisk 5- 10. Gjennom øktene skal elevene bygge kompetanse om Sápmi og reflektere over hva det betyr å være en del av Sápmi og sin egen tilhørighet til ulike elementer knyttet til dette området. Alle de ulike temaene som inngår her, vil bli nærmere belyst gjennom ulike serier i Samfunnsfag samisk 5- 10.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien inneholder flere undervisningsopplegg som beskriver ulike hendelser i samisk historie.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møte enkel informasjon som kan hjelpe dem med bedre å forstå hvordan demokratiet i Norge påvirkes av et stortingsvalg og et sametingsvalg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien består av flere tilnærminger til samenes nasjonaldag. Elevene skal lære om den historiske bakgrunnen om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag. De reflekterer over hvorfor vi feirer denne dagen. Vi ser også på ulike skikker for feiring av samenes nasjonaldag. Det fokuseres på hvorfor Elsa Laula Renberg var viktig for 6. februar skulle være samenes nasjonaldag. Det samiske flagget og samenes nasjonalsang har også fått plass i serien.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftige samfunn

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er. Bærekraftig utvikling i samfunnsfag skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiver, med vekt på fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Serien inneholder ulike sider av kystkulturen om sjøsamer, fiske og fangst, næringsveier, båtbygging, fyr og navigasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien har vi tatt utgangspunkt i overordnet del av læreplanverket. I Folkehelse og livsmestring skal elevene få kompetanse som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg, og forstå faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Innenfor dette er relasjoner, levevaner, forbruk og personlig økonomi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom refleksjon og samtale jobber elevene seg frem til forståelse for det å være på flukt. Serien består av fem labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 5.-7.trinn, der elevene i samarbeid utforsker naturressurser på kloden vår. Serien består av ulike labs som bla. tar for seg treet som ressurs og hvordan/hvorfor vi utnytter avføring til gjødsel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk kultur. Oppleggene knyttes også til den nye overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevene med å forstå hvorfor menneskene søker sammen i samfunn og hvordan identitetsutvikling og fellesskap blir påvirket av geografiske, historiske og nåtidige forhold.

Det innebærer ulike perspektiver på hva et godt liv kan være, og at elevene utvikler både historiebevissthet og handlingskompetanse ved å forstå seg selv med en fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

Undervisningsøktene har som mål å skape forståelse for ordet identitet, se at vi har ulike roller og betydningen av å være trygg i seg selv. Øktene på mellomtrinnet viderefører intensjonen fra 1. – 4. trinn om ulikheter og betydningen av dette i familien, i venneflokken og i samfunnet. Reflektere rundt styrken i forskjellighet og respekt for dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, moralnivåer, nettvett og vold. Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. Serien består av flere labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg. Øktene egner seg godt som redskap for å fokusere på klassemiljøet og elevenes hverdag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien utforsker begreper som mangfold, minoritet, likeverd, likestilling og demokrati med ulike grupper som representerer mangfoldet i Norge. Det er anbefalt å starte med laben Introduksjon, mens de andre labene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. De fleste labene inneholde diskusjonsoppgaver og skriveoppgaver som elevene kan jobbe med etter at den kollektive interaksjonen er gjennomført.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet 5.-7. trinn handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Undervisning om seksualitet skal bidra til at barn og unge blir rustet til å møte ulike sosiale og seksuelle situasjoner på en god måte. Det er viktig at opplæringen skaper trygghet. Trygghet er helt nødvendig for at unge skal kunne oppleve trivsel, utvikle en trygg identitet, et godt seksualliv og for å forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Utnyttelse, overgrep, seksuell trakassering og mobbing er eksempler på dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket