Identitet, selvbilde og kultur ISK 5.-7. trinn

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Det består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge uønskede hendelser.  

Innhold:

Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser.

Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg.

Identitet

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Her synliggjøres betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.

Undervisningsøktene har som mål å skape forståelse for ordet identitet, se at vi har ulike roller og betydningen av å være trygg i seg selv. Øktene på mellomtrinnet viderefører intensjonen fra 1. – 4. trinn om ulikheter og betydningen av dette i familien, i venneflokken og i samfunnet. Reflektere rundt styrken i forskjellighet og respekt for dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å være sammen (vennskap, mobbing, nettvett og vold)

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til å ta opp elevenes svar, undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, moralnivåer, nettvett og vold. Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. Serien består av flere labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg. Øktene egner seg godt som redskap for å fokusere på klassemiljøet og elevenes hverdag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet

Serien kropp og seksualitet inneholder rus, seksualitet og overgrep. Den består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som rus, seksualitet og overgrep. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og kan forebygge uønskede hendelser.  

Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. 

Kropp og seksualitet 5.-7. trinn handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Undervisning om seksualitet skal bidra til at barn og unge blir rustet til å møte ulike sosiale og seksuelle situasjoner på en god måte. Det er viktig at opplæringen skaper trygghet. Trygghet er helt nødvendig for at unge skal kunne oppleve trivsel, utvikle en trygg identitet, et godt seksualliv og for å forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Utnyttelse, overgrep, seksuell trakassering og mobbing er eksempler på dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket