Solum: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1

I dette faget skal elevene opparbeide seg kompetanse i å utvikle produkter til rom, personer og anledninger og anvende disse på en kreativ og profesjonell måte. Det handler om designprosesser, grunnleggende håndverksferdigheter, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomme ønsker til – og behov hos kundene og samfunnet. 

Eleven skal kunne ta ansvarlige valg av materiale, metoder, fremstillingsmåte og analyse av bestillinger med tanke på bærekraft og HMS. Gjennom faget blir man kjent med grunnleggende begreper, arbeidsmetoder, verktøy og materialer. Et av formålene med faget er at eleven utvikler evne til å reflektere rundt egne produkter, opparbeide seg gjennomføringsevne og nyskaper-engasjement.

Faget har seks yrkesrelaterte retninger som eleven velger mellom: 1) Frisør; 2) Maskør- og parykkmaker; 3) Blomsterdekoratør; 4) Interiørkonsulent; 5) Eksponering- og utstillingsdesigner; 6) Profileringsdesigner.

Frisør blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1, av Anne-Catrine Wolden, Grete Haaland, Jorunn Dahlack og Torill Hammeren Møllerhagen.

Lenke til ressursen

Tverrfaglige serier

De neste åtte emneseriene tar for seg kompetansemål for produktutvikling og produksjon innenfor designrelaterte yrker generelt. Seriene er relevante for alle de seks yrkesfaglige retningene. De første to seriene handler om presentasjon av kursets oppbygging og målsettinger.

I Intoduksjonsdelen blir elevene kjent med de seks yrkene kurset tilbyr kompetanse i, samt hvilke kunnskaper og kompetanse en bør opparbeide seg for å bli en faglig sterk yrkesutøver. Det er viktig på et tidlig tidspunkt å oppklare hvor elevens største interesse ligger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne emneserien får elevene en introduksjon til produktutvikling og produksjon med sertifisering av produkter. Bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring er FNs overordnede mål som gjelder for all produksjon. Derfor står disse tverrfaglige temaene sentralt også her.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I læreplanen ser vi at elevene skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid innenfor gitte tidsrammer. Denne emneserien gir elevene tverrfaglig kompetanse som ruster til selvstendig og profesjonell initiering, gjennomføring og avslutning av design-relaterte prosjekter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien får elevene lære om de seks mest kjente stilperiodene, fra antikken til postmodernisme. Vi ser nærmere på moter og trender som hørte til de forskjellige epokene og eksperimentering med hver av stilene – hver for seg og ved å kombinere dem. På denne måten skal vi sammen oppfylle kompetansemålet som omhandler moter, trender, stilhistorie og ulike kulturer i eget arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Elevene skal kunne selvstendig vurdere og gjøre rede for ressursutnyttelse. De skal sørge for at bærekraftig, tverrkulturell kvalitet i egen produksjon opprettholdes, og reflektere over hvordan valgene man tar påvirker samfunnet og naturen. Elevene blir også oppmuntret til å bruke natur og kultur som inspirasjons- og ressurskilde. Her vil vi blant annet se nærmere på ulike klassifiseringer av begrepet kultur.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Komposisjon handler om harmoni i produktet. Gjennom denne serien vil elevene få kjennskap til form, farge, rytme, proporsjoner, perspektiver, overflater og om samspill mellom disse komponentene. Bærekraftig bruk av naturlige materialer står sentralt også her. Elevene skal bli rustet til å gjenkjenne, beskrive og bevisst bruke de ulike komposisjonsvirkemidlene for å oppnå ønsket uttrykk, samt analysere et stykke arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Elevene skal erverve deg kunnskap om fargenyanser, -kombinasjoner og hensiktsmessig bruk av fargene i alle de aktuelle yrkesfagene. Det finnes egne ressurser for hver av de yrkesrelaterte retningene. Her blir elevene blant annet kjent med fargesystemene NCS og Johannes Ittens «fargestjerne», og de får innføring i fargeteori.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her skal elevene få muligheter til å utforske og bruke visuelle og digitale verktøy til idéutvikling og presentasjon av eget arbeid. De lærer om tegning og ulike komponenter som skisser, arbeidstegninger, målestokk, skyggelegging, tekstur, struktur og personlig stil, i tillegg til fotografi og digital bildebehandling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Yrkesfaglig fordypning

De neste fem emneseriene tar for seg kompetansemål innenfor kommunikasjon, kunde og arbeidsliv. Her tar vi for oss hver av de seks yrkesrelaterte retningene. Disse emneseriene bygger videre på hva elevene har lært til nå.

Fagressursene tar for seg hvordan man analyserer oppdrag og bestillinger fra kunder, innhenter relevante opplysninger, og hvordan man bevisst bruker disse i sin arbeidsprosess og visualisering av egne ideer overfor kunder og samarbeidspartnere. Elevene lærer om de fire ulike klippeformene, hårstruktur, hodebunnpleie, grunnleggende makeup, teatersminke og spesialeffekter. Vi ser også på utfordringer knyttet til helse, miljø & sikkerhet (HMS).Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Eleven skal kunne analysere oppdrag og bestillinger fra kunder, bruke alle relevante, tilgjengelige opplysninger i sitt arbeid og visualisere egne ideer overfor kunder og samarbeidspartnere. Det undervises i ulike disipliner som blant annet bukett, dekorasjon, smykker og arbeid med ulike typer rom. Det fokuseres også på bærekraftig utvikling og HMS.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer elevene om å utvikle designrelaterte prosjekter knyttet til interiørfaget. De skal lære å se kundens behov, utvikle en idé, samhandle med kunden om tilpasning, lage arbeidstegninger og moodboards, samt administrere og lede eget prosjekt frem til et ferdig produkt. Elevene opparbeider seg kunnskap om ideer, produkter og verktøy som finnes i den vide omverden, kritisk tenking og tar hensyn til bærekraftig utvikling og HMS.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I utstillings- og eksponeringsdesign undervises det i blant annet: idéutvikling, arbeidstegning, vareeksponering, produksjon av plakater og skilt, lys-oppsetting, messestand, borddekorasjon, konseptutvikling og mye mer. Formålet er at eleven evner å analysere kundebestillinger, innhente all relevant informasjon, presentere egne ideer og produkter, samarbeide med alle partene i prosjektet og videreutvikle sin produksjon hvor man tar hensyn til bærekraft og HMS.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Denne serien handler om å styrke elevenes analyseevne når det gjelder oppdrag og bestillinger. Elevene skal kunne bruke opplysninger fra omverden i sine arbeidsprosesser og kunne visualisere egne ideer og produkter overfor kunder og samarbeidspartnere. Elevene lærer om bevisst bruk av fonter, farger, rom og overflater, teknikker og verktøy for design, samt innredning og notering av ferdigprodukter. Det fokuseres på bærekraft, kundebehov, god kommunikasjon og HMS.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Parter i arbeidslivet og tverrfaglige oppgaver

I kursets to siste emneserier har vi igjen en tverrfaglig vinkling, men med fokus på kompetansemål i kommunikasjon, kunde og arbeidsliv.

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Denne serien tar for seg kompetansemålet: “beskrive hvilke krav og forventninger som stilles til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis.” Her møter eleven ulike tverrfaglige oppgaver der flere av de yrkesrelaterte retningene krysser eller overlapper. Oppgavene kan tas i bruk der dette føles hensiktsmessig i kurset. Eksempler på oppgaver er; hvordan bidra til å lage et retro-bryllup, eller å forstå og ivareta behov til en kunde som ønsker å inkludere tverrkulturelle uttrykk i et design.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket