Tverrfaglige temaer

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Tverrfaglige undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med denne serien er at elevene skal kunne oppdage og forstå sammenhengen mellom økosystemene i regnskogene og hvilke konsekvenser det kan få for oss mennesker om avskogingen av regnskogene ikke reduseres. Ved å veksle mellom videoer, informasjon og refleksjonsspørsmål, der elevene kan samarbeide med andre, aktiviseres elevene til å utvikle egen forforståelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden arbeider vi med å få elevene til å kunne se sammenhengen mellom den økte drivhuseffekten (global oppvarming) og hvordan det kan påvirke livet på planeten. Dette er fortsatt en av vår tids store globale utfordringer. Gjennom diskusjon og undring legges opp til å øke forståelsen og nysgjerrigheten rundt dette temaet. Åpne spørsmål og elevenes eget erfaringsgrunnlag står sterkt, men det gis også en gradvis informasjon underveis i opplegget, slik at sammenhengen mellom ulike elementer kommer tydelig frem. I perioden benyttes læringsressurser fra skolerom.noIllustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden kan elevene lære mer om hvordan landskap formes og hvordan menneskers levekår også er avhengig av fenomener i naturen. I denne perioden benyttes læringsressurser fra skolerom.no.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien finner du programmeringsoppgaver som løses på nettsiden Scratch med blokkprogrammering. Oppgavene er knyttet til tema fra andre serier, men kan tilpasses andre tema eller kontekster etter behov. Hver del er satt sammen av en lærerveileding, en oppstartslab for å skape felles forståelse, oppgave som elevene skal løse og en oppsummering eller vurdering i plenum.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Om hvordan geografi og utviklingen av teknologi påvirker verdens befolkning. Serien tar for seg fortiden, nåtiden og fremtiden for menneskene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokrati og medborgerskap

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Denne serien tar for seg terrorhendelsene 22. juli 2011 og ser på hvilke konsekvenser det fikk for samfunnet vårt. Innholdet er tilpasset for å hjelpe elevene med oppdage sammenhenger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av Colabs, Storylabs, Idealabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger .Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien inneholder labs og oppgaver som gir elevene muligheten, gjennom ulike labs og oppgaver, til å lære om hvordan holocaust foregikk ved å bearbeide informasjon og reflektere i samarbeid med medelever og lærer. Det trekkes også paralleller til dagens samfunn i fler av spørsmålene og oppgavene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i og hva vi bør tenke på når vi jobber på internett. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer som lærer bør vurdere hvordan skal brukes mtp elevenes reaksjoner. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien skal vi se på hva makt og demokrati er, og hvordan dette samspiller i vårt samfunn i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I disse ressursene møter elevene refleksjonsspørsmål, lyd og videoer underveis som omhandler både følelser og andre menneskers perspektiv. Selv om ressursene inneholder historisk informasjon, er det refleksjonene rundt demokratiet i Norge som er det sentrale. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8. mai og 17.mai, eller knytt dem til annet arbeid som omhandler demokratiet i Norge eller temaet 2. verdenskrig. Det er også utarbeidet oppgaver som kan benyttes for å gå i dybden på temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Den første laben i denne serien har som mål å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan hjernen virker når den mottar informasjon. Laben legger vekt på hvordan hjernen vår styres av automatiserte prosesser og hvordan det kan påvirke vår virkelighetsoppfatning og forståelse. Dette er spesielt nyttig å kjenne til i forbindelse med kritisk tenkning og sier mye om hvorfor refleksjon og kildekritikk er nyttig for å redusere manipulasjon. Labene «Den grønne knappen» er trening i å benytte filosofi som verktøy. Elevene møter gradvis økte moralske dilemmaer i en tenkt situasjon. Ved å se hva andre elever svarer gis eleven mulighet til å speile egne tanker og moral opp mot resten av gruppa på anonymt grunnlag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva er det som kjennetegner fordomsfulle samfunn og hva er konsekvensene av tidligere segregeringspolitikk? I denne serien blir elevene kjent med historiske segregeringssamfunn og kampen som er ført, med ulike midler, for å sikre like rettigheter for alle. Forståelsen for denne arven er avgjørende for å kunne utvikle samfunnet i en retning der alle mennesker er likeverdige, også i praksis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien er laget for å legge til rette for tverrfaglig arbeid på ungdomsskolen. Serien er delt inn i fag og lar elevene lære mer om og utforske samenes nasjonaldag, samisk kultur, kunst, språk, identitet, religion, musikk og naturressurser.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med folkehelse og livsmestring.

Serien tar utgangspunkt i relevante verdier i LK20. Undervisningsoppleggene lar elevene utforske de ulike verdiene, og de kan etter hver verdi velge oppgaver for å gå mer i dybden på begrepet. Serien er godt egnet for et engasjement fra Elevrådet. Skolens ledelse kan også lansere en ny verdi med jevne mellomrom som utgangspunkt for en felles satsing for hele skolen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Er det slik i Norge eller er kampen for likestilling fortsatt aktuell? Vi ser på historiske hendelser og sammenligner med dagens samfunn gjennom ulike refleksjonsoppgave.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i og hva vi bør tenke på når vi jobber på internett. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer som lærer bør vurdere hvordan skal brukes mtp elevenes reaksjoner. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et diskusjonsopplegg som legger opp til kritisk refleksjon rettet mot den økende medisinbruken blant dagens unge. Hvorfor er denne trenden økende og hvilke type problemer er medisiner ment for å hjelpe deg med å løse? Hvor går grensen for misbruk? Den retter også et kritisk blikk mot legemiddelindustrien som tjener enorme summer på medisiner som for mange blir avhengighetsskapende.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et diskusjonsopplegg, der den første laben kan benyttes på 7.trinn, mens de to siste er beregnet på 9 og 10. trinn. Disse tar utgangspunkt i elevens førforståelse og misoppfatninger rundt alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden får elever og lærer reflektert rundt seksualitet og reproduktiv helse. De ulike labene fokuserer på seksuelle rettigheter og plikter, samtykke vs overgrep, prevensjon og abort. I tillegg finner du oppgaver som aktiverer elevene. De to første labene er utarbeidet av Pål Berglund, mens de øvrige labene er utarbeidet på Borgheim ungdomsskole.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om følelser. I overordnet del av læreplanen står det at folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse  som fremmer elevenes helse og gjøre dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Serien hjelper elevene med å reflektere over og gjenkjenne egne og andres følelser.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket