Naturfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Jorda og livet på jorda

I dette temaet får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan jorden er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten gis elevene et grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg.

Ressursene har som mål å utvikle elevenes forståelse for at dyr er ulike og at de kan klassifiseres. Da er det viktig å kjenne til begrepene art, virveldyr, virvelløse dyr, samt livssykluser. Dette er igjen viktig for å kunne utvikle en dypere forståelse for hva biologisk mangfold innebærer på senere alderstrinn, og hva vi mennesker må gjøre for å bevare dette mangfoldet.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene kan elevene lære om hva som kjennetegner god dyrevelferd. De reflekterer over hva vi mennesker kan gjøre for at dyrenes behov kan ivaretas. Her inkluderes informasjon om husdyr, kjæledyr og ville dyr og elevene skal finne ut hvilke ulike behov disse har. Dyrevelferdsloven presenteres også og her skal elevene reflektere over hvorfor det er viktig med lover som beskytter dyr.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Energi og materie

I dette temaet lærer elevene om teorier, lover og modeller for energi, stoffer og partikler som kan forklare vår fysiske verden.

Undervisningsopplegg for 3.-4.trinn, der elevene i samarbeid utforsker naturressurser på jordkloden vår. Serien består av ulike labs som bla. tar for seg trær som ressurs og hvordan/hvorfor vi utnytter avføring til gjødsel. Labene kan brukes alene eller samlet – også sammen med serien VANNvittig viktig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 3.-4.trinn, der elevene i samarbeid utforsker vann som ressurs på jordkloden vår. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og helse

I dette temaet lærer elevene om hvordan kroppens systemer virker sammen. De motiveres også til å ta vare på sin egen helse.

Denne serien omhandler kroppens systemer og er ment å gi elevene et godt grunnlag for å kunne oppdage kroppens systemer. Hovedfokus er skjelettet og musklene. For å kunne oppnå dypere læring anbefales det at gruppa går gjennom alle labene i serien. Det finnes også flere oppgaver som kan benyttes til fordypning.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisning om seksualitet skal bidra til at barn og unge blir rustet til å møte ulike sosiale og seksuelle situasjoner på en god måte. Det er voksnes ansvar å beskytte barn. For å få til dette må voksne gi trygge rammer og rom for at barn skal våge å snakke om overgrep. Dette kan vi gjøre ved å inkludere temaet seksuelle overgrep i undervisningen og gi elevene mulighet til å reflektere og stille spørsmål. Å snakke med barn om seksuelle overgrep bidrar til å oppfylle barns rett til beskyttelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien oppfordres elevene til å samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, ulike kjønnsidentiteter og menneskets reproduksjon. Det finnes også oppgaver som kan benyttes til fordypning.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

I dette temaet blir det lagt til rette for praktisk og utforskende arbeid gjennom forskjellige labs som på ulike måter hjelper elevene å oppdage verden omkring seg sett i naturvitenskapelig perspektiv.

I serien Er søppel bare boss? ønsker vi at elevene skal bli bevisste sine valg og bli mer ansvarlige rundt sitt eget og familiens forbruk. For at elevene skal kunne forstå miljømessige utviklingstrekk i samfunnet trenger de kunnskap. Gjennom å vise hva overforbruk og storproduksjon gjør med miljøet, og la elevene selv aktivt komme med sine tanker, innspill og eksempler fra sin hverdag mener vi de vil blir bedre rustet til å kunne ta stilling til hva de selv må gjøre og hvordan de kan påvirke andre med sin kunnskap. Serien kan fint brukes på eldre barn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Teknologi

I dette temaet trener elevene på å forstå, skape og bruke teknologi. Det vektlegges å stimulere elevene til å tenke kreativt og nyskapende.