Davvisámegiella amasgiellan (Nordsamisk fremmedspråk)

Davvisámegiella amasgiellan lea giellafága, ja dás lea sáhka ipmirdit ja oažžut earáid ipmirdit du. Fága galgá váikkuhit dasa ahte ovdánahttá ohppiid peršovnnalaččat ja láhčit dili nu ahte sáhttet ovttasdoaibmat ja vásihit ilu go deaivvadit eará olbmuiguin ja kultuvrraiguin.  Fága galgá maiddái váikkuhit dasa ahte ohappit šaddet sámegielagat.

Sámegiella amasgiellan nuoraidskuvladásis vástida sámegiella nubbingiellan 1. dássi  -sámegiella 4 joatkkaskuvllas 1.

Vuđolaš giellaoahpahus lea resursapáhkka  ja lea juhkkojuvvon 7 váldofáttáide mat geardduhuvvojit. Juohke fáttás leat máŋga reaiddu gielalaš ovdánahttinbargguide, ja dat šaddet dađistaga váddáseappot. Dás gávnnat ávkkálaš resurssaid mat ovdánahttet njálmmálaš doaimma ja máŋggabealálaš oahpahusa.

Ressurser til nordsamisk fremmedspråk

Nordsamisk fremmedspråk er et språkfag og handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. Faget skal bidra til at elevene blir samiskspråklige.

LearnLab nordsamisk fremmedspråk er en ressurspakke delt inn i syv gjentagende hovedtema. Hvert tema inneholder flere verktøy til språkutviklende oppgaver med økende vanskegrad. Samisk som fremmedspråk tilsvarer nivå 1 i samisk som andrespråk – samisk 4 i vg1.

Her finner du en rekke nyttige ressurser som fremmer muntlig aktivitet og variert undervisning.

Buot mu birra (Alt om meg)

Dás guoskkahit dat mii lea eanemus vuđolaš ja lagamusas; buot mu birra, bearaš, beaivvit, áigi, mánut ja logut.

Her går vi inn på det mest grunnleggende og næreste, som alt om meg, familie tid, dager, måneder og tall.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu árgabeaivi (Min hverdag)

Dat ráidu guoskkaha skuvlabeaivvi, viesu ja ruovttu, johtolaga ja gávppašit gávppiin

Denne serien handler om skoledagen, hus og hjem, transport og å handle i butikken.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu lagasbiras (Mitt nærmiljø)

Mu lagasbiras. Dát ráidu váldá ovdan luonddu ja birrasa, lagasbirrasa, jahkodagaid ja elliid.

(Mitt nærmiljø. Denne serien tar for seg natur og miljø, nærmiljøet, årstidene og dyr.)

 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu dearvvašvuohta (Helsen min)

Mu dearvvašvuohta. Dán guovddážis lea rumaš, psyhkalaš dearvvašvuohta, dovddut, čeavláivuohta ja identitehta. Dás besset oahppit ovdánáhttit giela vel eanet.

(Helsen min. Med fokus på kropp, psykisk helse, følelser, stolthet og identitet får elevene utviklet språket sitt enda mer.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Girjjálašvuohta ja muitalanárbevierru (Litteratur og fortellertradisjon)

Dál leat oahppit ollen jagi lohppii, ja leat gergosat stuorát gielalaš hástalusaide. Njálmmálaš muitalanárbevierru, sáŋŋer, lohkan ja čállin leat váldofokusis dán ráiddus.

Elevene er nå i slutten av året og er klare for litt større språklige utfordringer. Muntlig fortellertradisjon, sjanger, lesing og skriving er hovedfokus i denne serien.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Giellabargobihtát (Språkoppgaver og grammatikk)

Bargobihtát mat leat ráhkaduvvon vai ovdánahttá gelbbolašvuođa vuđolaš jietnadeamis, sátnesojaheamis, riektačállimis ja čálalaš struktuvrrain.

Oppgaver laget for å utvikle kompetanse i grunnleggende uttale og ordbøying, rettskriving og språklige strukturer.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Sápmi 

Dáid doaimmaid bokte galget oahppit hukset gelbbolašvuođa Sámi birra ja reflekteret maid mearkkaša leat oassin Sámis. 

Sápmi – Gjennom øktene skal elevene bygge kompetanse om Sápmi og reflektere over hva det betyr å være en del av Sápmi og sin egen tilhørighet til ulike elementer knyttet til dette området.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis