MyLab brukarrettleiing

Mylab logo

Ofte stilte spørsmål

MyLab er verktøyet for formativ vurdering og administrasjon av læringsarbeid. Ein eller fleire lærare kan organisere oppgåver og oppdrag til førehandsdefinerte gruppar eller klassar. Verktøyet opnar for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærare og elevar, både på individuelt nivå og klassenivå.

MyLab har eit intuitivt brukargrensesnitt som viser all kommunikasjon mellom lærar og elev, gjev god oversikt over oppgåver og er enkelt å bruke.

I MyLab opprettar du som lærar grupper med dine elever. Det kan også opprette grupper på klassenivå med integrering av data frå Feide.

DDu bestemmer kva gruppa skal heite, og kven som er med. Du kan også invitere kollegaer.

I gruppane kan du kommunisere med elevane, dele ut oppgåver og sjå kva elevane leverer inn. Du har god oversikt over korleis dine elevar ligg an med dei ulike oppgåvane, du kan kommunisere individuelt med dei undervegs i prosessen, og gje tilbakemeldingar. Du finn malar for eigavurdering som du kan dele ut saman med oppgåvane.

Du kan lage ei ny oppgåve på to måter:

  1. 1. Når du er inne på gruppa du vil lage ei oppgåve for, trykkjer du på pluss-teiknet i venstremenyen ved sida av gruppenamnet og vel Lag oppgåve.

eller

  1. 2. Når du er inne på oversikta over alle oppgåvane du har delt ut, trykkjer du på pluss-teiknet i venstremenyen ved sida av der det står oppgåver og vel Lag oppgåve.

Når du har valt Lag oppgåve opnar det seg eit vindauge kor du må gje oppgåva eit namn, ei beskriving, velje kva for type innlevering det er og kva slags gruppe oppgåva skal delast ut til.

Du kan settje ei tidsfrist om du ynskjer det.

Vel du StoryLab eller IdeaLab som oppgåvetype får du mogelegheiten til å leggje ved dine eigne evalueringsspørsmål til elevane eller bruke ein av malane som finst i MyLab.

Du opprettar ei ny gruppe ved å gå inn på Gruppar i toppmenyen. Når du er inne på oversikten over dine gruppar trykkjer du på pluss-teiknet i venstremenyen ved sida av der det står Gruppar og vel Lag gruppe.

Du blir med i ei gruppe ved å bli lagt til via Feide eller ved å taste inn gruppekoden.

For å bli med i gruppe med ei gruppekode går du inn på Gruppar i toppmenyen. Når du er inne på oversikta over dine gruppar trykkjer du på pluss-teiknet i venstremenyen ved sida av der det står Gruppar og skriv inn koden på seks bokstavar i feltet kor det står Bli med i gruppe med kode.

Når du er inne på gruppa du vil finne koden til er det en meny med tre prikkar til høgre for overskriften i gruppechatten. Trykk på den og vel Rediger gruppe. Vindauget som opnar seg viser gruppekoden i det nedste feltet.

Når du er inne på gruppa du vil finne koden til, er det ein meny med tre prikkar til høgre for overskrifta i gruppechatten. Trykk på den og vel Rediger gruppe. Du kan redigere namn og beskriving på gruppa.

MyLab er kun tilgjengeleg for brukarar med ein lisensavtale. Dersom din arbeidsplass har lisens og du fortsatt får denne meldinga må du kontakte support. Du kan gjerne oppgi brukarnamnet ditt og påloggingsmetode.

Har du spørsmål om Min Læring?

I MyLab finner du nå en ny funksjon. I tillegg til å bruke MyLab til å vurdere elevarbeid og kommunisere med elevene dine, kan du nå ta i bruk “Min Læring” for å få økt innblikk i deres læring.

Min Læring er en funksjon i LearnLab sitt økosystem for å gi lærere og elever økt forståelse for kompleksiteten i egen læring.

Ved å vurdere ulike påstander knyttet til ulike deler av det å lære,  skapes en individuell profil på hver elev. Profilen kan fortelle oss hvem vi er som lærende, i hvilke type situasjoner vi lærer best og hva vi kan gjøre for å lære enda bedre.

Min Læring er utviklet for bruk på 5. trinn og oppover.

Min Læring hjelper elevene til med å reflektere rundt egen læring. At elevene skal forstå egne læringsprosesser er et uttalt mål i overordnet del av LK20.

I Min Læring får elevene innsikt i hvilke arbeidsmåter de foretrekker og får tips og råd til hva de kan forbedre. Elevene har alltid muligheten til å vurdere påstandene på nytt, som kan føre til stadig refleksjon over egen læring. De får muligheten til å oppdage at det finnes mange ulike måter å lære på, og at det kreves ulike strategier avhengig av hva man skal lære.

Min Læring genererer en visuell profil basert på elevenes preferanser for læring. Elevene vurderer påstander fra 13 ulike kategorier. Disse kategoriene baserer seg blant annet på Howard Gardners teori om ulike tilnærminger til læring. Etter å ha tatt stilling til påstandene, kan elevene gå til Min Læring for å se et oversiktlig bilde av læringsprofilen sin. Elevene kan når som helst endre svarene sine. Som lærer kan man se profilen til enkeltelever og til klassen som helhet. Du får et unikt overblikk som du kan bruke for å tilpasse opplæringen.

Ja.

For at elevene skal kunne ta stilling til påstandene om egen læring, er det viktig med begrepsforståelse. I CoLab finner du undervisningsopplegg knyttet til de 13 kategoriene. Oppleggene består av korte innføringer til hver kategori. Undervisningsoppleggene i Min Læring inneholder også begreper fra LK20. Her vil elevene blant annet vurdere påstander knyttet til kritisk tenkning og det å lære å lære.

Finn du ikkje svar på det du leitar etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side