Spørsmål for djupare læring

Share This Post

Kva slags spørsmål bør du stille for å fremme djupare læring i undervisninga? Her er nokre døme på spørsmål som fremmar ulike kompetansar hos elevane. Ein god undervisning balanserer mellom slike typar spørsmål.

Dei siste åra har vi studert over 300 klasserom og drøfta med lærarar kva som ligg i omgrepet djupare læring og korleis dette kan sjå ut i praksis. Ulike definisjonar på djupare læring tek ofte utgangspunkt i ein forståing av djupare læring om kunnskap som gradvis utviklast over tid og som kan anvendast på tvers av kontekstar. Kanskje det viktigaste er å leggje til rette for ein undervisning der eleven kan nytte kunnskapar og omgrep til å lause komplekse problem på kreative måtar, saman med andre.

Djupare læring i praksis er å oppdage behovet for eit omgrep og deretter internalisere omgrepet på ein måte som varig endrar vår emne til å bruke omgrepet til innovasjon eller problemlausing. Dette gjerast best ved bruk av undervisningsopplegg som er designa for å la elevane oppdage omgrep og varig endre elevanes mogelegheit til å nytte omgrepet i ulike kontekstar. Den beste måten ein lærar kan utvikle djupare forståing hos elevane på, er å vere bevisst på kva spørsmål som stillast, kva omgrep desse spørsmåla skal sette eleven i stand til å oppdage, og til sist kva innhald/bileter/verkemiddel læraren skal nytte for å auke mogelegheiten for at elevar utviklar ein djup forståing av omgrep.

Dette er tanka bak kvifor vi har laga 11 forskjellege stegtypar i LearnLab. Dei ulike funksjonane og visuelle verkemidla gjer det mogeleg å stille spørsmål og lage oppgåver som fremmar dei ulike kompetansetypane.

More To Explore