LEARNLAB MARKNADSFØRING OG LEIING (ML1 OG ML2)

Heildekkande læremiddelpakke

Læremiddelpakka inneheldt varierte læringsressursar for programfaget Marknadsføring og leiing vg2 og vg3. Dette er fleksible og interaktive opplegg for djuptgåande læring. Elevane deltek kollektivt og samarbeidar, ved å arbeide med dei sentrale omgrepa i læreplanen. Du finn ressursar til alle kompetansemål i dei nye læreplanane for LK20. Jobb med dei nye kjerneelementa på mange spennande måtar; Marknadsanalyse og innsikt, Marknadsstrategiske vurderingar, samt Kreativitet og problemløysingar. Det følgjer med eit forslag til rekkjefølgje for arbeid med kompetansemåla. Alle ressursane finst på bokmål og nynorsk.

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

LearnLab marknadsføring og leiing (ML1 og ML2)

Læremiddelpakken kan bestillast av enkeltskuler eller fylkeskommunen. Pris er avhengig av storleiken på fylkeskommunen/skulen. Ta kontakt for pristilbod.

I 2021 LANSERES:

Meir om læremiddelet:

Vi lærer best i fellesskap, og difor er kollektiv læring sentralt i LearnLab. Læringsressursane er designa for å styrke samarbeid og problemløysning. Gjennom å arbeide saman utviklar også elevane sine sosiale ferdigheiter og auker sin samarbeidsevne, i tillegg til at dei utviklar fagleg innsikt. Elevane reflekterar, samarbeider, kommuniserar og visualiserar gjennom å utforske tema og omgrep på kollektive og engasjerande måtar i kvar læringsøkt.

LearnLab marknadsføring og leiing er produsert av lærarar med lang og brei erfaring frå både skulen, arbeids- og næringslivet. For å sikre god relevans er det også engasjerte personar som arbeider med innovasjon, organisasjonsutvikling og leiar- og medarbeiderutvikling i prosessen.

Det lagast labs, oppgåver, lærarrettleiing og faktaark tilpassa læreplanmåla, og elevane vil ha tilgang til ulike verktøy for å produsere eiga innhald. Labs er interaktive labs som brukast i introduksjonen av nytt lærestoff. Gjennom interaktive steg kan elevane vise sin før-kunnskap, reflektere og delta i kollektive prosessar saman med heile gruppa. Lærar styrar prosessane og framdriften og kan enkelt leggje til eigne steg for å tilpasse undervisninga til lokale forhold. Til kvar lab følgjer ein lærarrettleiing som gjev innspel til korleis fagstoffet kan gripast an.

LearnLab marknadsføring og leiing vil vere organisert etter kompetansemåla og kjerneelement i faget:

  •  Marknadsanalyse og innsikt
  • Marknadsstrategiske vurderingar
  • Kreativitet og problemløysningar

På denne måten vil det vere enkelt å finne fram, uansett korleis ein veljer å organisere undervisninga.

Aktive elevar som samhandlar digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressursar legg stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglege innhaldet presenterast som interaktive oppgåver på måtar som aukar engasjementet. Elevane koplar seg på økta med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får fleire mogelegheiter til å gje uttrykk for sine reaksjonar, spørsmål og refleksjonar undervegs i møte med ein idé. Læraren kan byggje vidare på elevanes eigne innspel og forslag, og dra læringa vidare i ynskja retning saman med elevane. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjerast elevane til å vere produsentar av ny kunnskap, i staden for konsumentar.

Vårt hovudmål er å utvikle digitale læremiddel som styrkar den kollektive dimensjonen. Dette er ikkje læremiddelet for deg om du ynskjer undervisningsopplegg der elevane sitt kvar for seg og løyser oppgåver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevane forstå kva eit samfunn er, kvifor menneske søkjer saman, korleis menneske utviklar identitet og samhandlar med andre, og korleis vi skal ta vare på den kloden vi bur på. Vi tenkjer at elevar lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gjev teknologien oss ein del mogelegheiter som ikkje fanst før. Teknologien som nyttast gjev læraren mogelegheit til å la elevane som gruppe arbeide saman for finne fram til felles løysningar. Dei skal sjølv oppleve at de løyser framtidas utfordringar saman. I tillegg til digitale, kollektive oppgåver, finst det ei rekkje forslag til oppgåver og praktiske aktivitetar som ikkje krevjer at elevane er logga på ein digital eining.

Læremiddelet vektlegg elevanes eigenaktivitet. Elevanes eigne forslag inkluderast, der elevane kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvensar sjølv og vise desse fram for kvarandre. Elevane møtar varierte faglege uttrykksformar, både gjennom skrevne ord og omgrep, men også gjennom bilete, figurar og filmar.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøpar læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elevar og lærarar. Det betyr at alt elevane produserar, er trygt lagra. Læremiddelet følgjer standardar for GDPR.

Læremiddelet er bygga opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samla i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale omgrep. På denne måten dokumenterast arbeidet med læreplanen, med eit minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.