Solum: Frisør, blomar, interiør og eksponeringsdesign vg1

I dette faget skal elevane opparbeida seg kompetanse i å utvikla produkt til rom, personar og nytta desse på ein kreativ og profesjonell måte. Det handlar om designprosessar, grunnleggjande handverksevner, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomma ynskje til – og behov hos kundane og samfunnet.

Eleven skal kunna ta ansvarlege val av materiale, metodar, framstillingsmåter og analyse av bestillingar med tanke på berekraft og HMT. Gjennom faget blir ein kjent med grunnleggjande omgrep, arbeidsmetodar, verktøy og materiale. Eit av formåla med faget er at eleven utviklar evne til å reflektera rundt eigne produkt, opparbeida seg gjennomføringsevne og nyskaper-engasjement.

Faget har seks yrkesrelaterte retningar som eleven vel mellom: 1) Frisør; 2) Maskør- og parykkmakar; 3) Blomsterdekoratør; 4) Interiørkonsulent; 5) Eksponering- og utstillingsdesignar; 6) Profileringsdesigner.

Frisør blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1, av Anne-Catrine Wolden, Grete Haaland, Jorunn Dahlack og Torill Hammeren Møllerhagen. 

Illustrasjon av bokomslaget til boken

Lenke til denne ressursen

Tverrfaglege seriar

Då dei første to delane handlar om presentasjon av oppbygging og målsetjingar for kurset, dreier dei neste åtte emneseriane seg om kompetansemål for produktutvikling og produksjon innafor alle designrelaterte yrker generelt. Derfor desse seriane er relevante for alle dei seks yrkesfaglege retningane.

I intoduksjonsdelen blir elevane kjent med dei seks yrka kurset tilbyr kompetanse i, og dessutan kva kunnskapar og kompetanse ein bør opparbeida seg for å bli ein fagleg sterk yrkesutøvar. Det er viktig på eit tidleg tidspunkt å oppklara med elevane kvar den største interessa deira ligg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne emneserien får elevane ein introduksjon til produktutvikling og produksjon med sertifisering av produkt. Berekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring er FNs overordna mål som gjeld for all produksjon. Derfor står desse tverrfaglege temaa sentralt òg her.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

I læreplanen ser vi at elevane skal kunna planleggja, gjennomføra, dokumentera og vurdera eige arbeid innafor gitte tidsrammer. Denne emneserien gir elevane tverrfagleg kompetanse som rustar til sjølvstendig og profesjonell initiering, oppstart, gjennomføring og avslutning av designrelaterte prosjekt.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien får elevane læra om dei seks mest kjente stilperiodane, frå Antikken til Postmodernisme. Vi ser nærare på motar og trendar som høyrde til dei aktuelle epokane og eksperimenterer med stilane – kvar for seg og med kombinasjonar av dessa. På denne måten oppgyllar vi saman kompetansemålet som handler om å ta i bruk ulike motar, trendar, kunnskap om stilhistorie og forskjellige kulturar i eige arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Ifølgje kompetansemål skal elevane kunna vurdera og gjera reie for ressursutnytting og kvalitet i eigen produksjon. Dei skal òg kunna reflektera over i kva grad vala deira er berekraftige og korleis dei skal påverka samfunnet og naturen. Elevane blir òg oppmuntra til å bruka natur og kultur som inspirasjons- og ressurskjelde. Her vil vi mellom anna sjå nærare på ulike klassifiseringar av omgrepet kultur.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Komposisjon handlar om harmoni i produktet. Gjennom denne serien vil elevane få kjennskap til form, fargar, rytme, proporsjonar, perspektiv, overflatar og om samspel mellom desse komponentane. Elevane i tråd med kompetanemålet skal bli rusta til å kjenna igjen, beskriva og bevisst bruka dei ulike komposisjonsverkemidla for å oppnå ønskt uttrykk i eige arbeid, og dessutan analysera eit utvalt stykke av arbeidet. Berekraftig bruk av naturlege materiale står sentralt òg her.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Kompetansemålet krev at elevane skal «kunna nytta fargelære i eige arbeid». Denne kursdelen fortel om fargenyansar, -kombinasjonar og byr på øving i formålstenleg bruk av fargane i dei ulike yrkene. Her blir elevane mellom anna kjent med fargesystema NCS og Johannes Ittens «fargestjerne», og dei får innføring i fargeteori.
Seinare i kurset finn dykk eigne ressursar for kvar av dei yrkesrelaterte retningane.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Her skal elevane få moglegheit til å utforska og ta i bruk visuelle og digitale verktøy for å utvikla idear og presentere eiga arbeid. Denne kompetansen er fastslått som mål i læreplanen. I denne delen av kurset vil eleven óg læra om teikning og ulike typar, teknikkar og komponentar i den, slike som: skisser, arbeidsteikningar, målestokk, skyggelegging, tekstur, struktur og personleg stil, i tillegg til fotografi og digital bildebehandling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Yrkesfagleg fordjupning

Som nemnd handlar dei åtte emneseriane om kompetansemål retta mot tileigning av kunnskap om kommunikasjon, kunde-fokus og berekraftig arbeidsliv. Her blir dei seks yrkesrelaterte retningane behandla åtskild. Til slutt har vi to emneseriar som byr på tverrfaglege oppgåver, kvar spørsmåla byggjer på opplysningane som elevane skal få med seg frå dei førre emneseriane. Desse to siste seriane gjeld for alle dei aktuelle yrkesretninga.

Fagressursene, i tråd med det oppsette kompetansemålet, handlar om korleis ein analyserer oppdrag og bestillingar frå kundar, og om korleis ein så bruker desse i arbeidsprosessen sin vidare. Eit anna kompetansemål som blir nådd gjennom denne kursdelen er at ein lærer å «utvikla og presentera produkt og tenester», og dessutan «visualisera eigne idear overfor kundar og samarbeidspartnarar». Elevane lærer óg om dei fire ulike andletsforma, hårstruktur, hovudbotnpleie, grunnleggjande makeup, teatersminke og spesialeffektar. Vi ser òg på utfordringar knytt til helse, miljø og trygging (HMT).Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Denna kursdelen tar for seg kompetansemålet om at eleven skal «kunna analysera oppdrag og bestillingar frå kundar, bruka alle relevante, tilgjengelege opplysningar i arbeidet sitt og visualisera eigne idear overfor kundar og samarbeidspartnarar». Her blir det undervist i ulike disiplinar som mellom anna bukett, dekorasjon, smykke og arbeid med ulike typar rom. Det blir òg fokusert på berekraftig utvikling og HMT.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Også i denne serien skal elevane lære seg å «analysera oppdrag og bestillingar frå kundar og bruka desse opplysningane i arbeidsprosessen sin». Dei andre kompetansemål er å læra elevane å «visualisera eigne idear overfor kundar og samarbeidspartnarar» og sjølvsagt å «utvikla og presentera produkt og tenester» blir òg oppfylte i denne delen. Elevane skal erverva evner til å utvikla ein idé, samhandle med kunden om tilpasning, laga arbeidsteikningar og moodboards, og dessutan administrera og leia eige prosjekt fram til eit ferdig produkt. Elevane skal lære seg å tenkja kritisk og ta berekraftige omsyn i produksjonen og arbeidsliv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

I utstillings- og eksponeringsdesign-delen blir oppnådd dei same kompetansemåla som i dei førre produksjonsbaserte yrkesfaga, og her handlar det om kunnskapar og evner i: idéutvikling, arbeidsteikning, vareeksponering, produksjon av plakatar og skilt, lys-oppsetting, messestand, borddekorasjon, konseptutvikling og mykje meir. Formålet er at eleven evnar å analysera kundebestillinger, innhenta informasjon, presentera idear og produkt, samarbeida med alle partane i prosjektet og ta omsyn til berekraft og HMT. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Som i dei tidlegare produksjons-seriane handlar òg denna delen om å styrka elevenes analyseevna når det gjeld oppdrag og bestillingar og om å bruka desse kunnskapane i arbeidsprosessen. Elevane skal kunna «visualisera eiga idear, produkt og tenester overfor kundar og samarbeidspartnarar». Dei skal læra å bruka bevisst fontar, fargar, rom og overflater, teknikkar og verktøy for design, og dessutan få vita hovudprinsipp for innreiing og notering av ferdigprodukter. Berekraft, kunde-fokus, kommunikasjon og HMT står sentralt i alle produksjonsrelterte kursdelar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Partar i arbeidslivet og tverrfaglege oppgåver

I kursets to siste emneseriar har vi igjen ein tverrfagleg vinkling, men med fokus på kompetansemål i kommunikasjon, kunde og arbeidsliv.

Serien handlar om å kunna sjå sin eigen plass i arbeidslivet og vurdera korleis god kommunikasjon og ivaretakelse av rettane og behovet til tilsette bidrar til berekraftig produksjon av høg kvalitet. Her skal elevane mellom anna øvast på å «gjera reie for – og vurdera korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikla eit betre arbeidsliv». Dei skal òg setjast i stand til å «beskriva og bruka marknadsføring og salsprosessar då det gjaldt produkt og tenester», og å «berekna pris på produkt og tenester». Ved sida av å bli kjent med prising, skal eleven kunna òg å «berekna lønnsemd og bruka eksponering».Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket

Denne serien tar for seg kompetansemålet: «å beskriva kva krav og forventningar som blir stilte til ein profesjonell yrkesutøvar, og reflektera over eige praksis». Her møter eleven ulike tverrfaglege oppgåver der fleire av dei yrkesrelaterte retningane kryssar eller overlappar kvarandre. Oppgåvene kan takast i bruk der dette kjennest formålstenleg i kurset. Døme på oppgåver er: «Korleis å bidra til å laga eit Retro-bryllup»? Eller: «Korleis å forstå og vareta behov til ein kunde som ynsker å inkludera tverrkulturelle uttrykk i eit design»?Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne serien i biblioteket