Kva er djuptgåande læring?

Djuptgåande læring er kunnskap som skal førebu dagens studentar på endringar i samfunnet, livet og jobben. LearnLab er utvikla spesifikt for djuparegåande læring ved hjelp av anerkjend pedagogisk forsking og teori. Fokuset er på ei gradvis tileigning av kunnskap, forståing og bruk av spesifikke konsept

Hovudkonsepta:

Meistring av ferdigheiter og innhald

Kritisk tenking

Samarbeid

Problemløysing

God kommunikasjon

Vedvarande læring (å lære å lære)

Veksttenking

Evne til å trekkje koplingar mellom ulike emneområde

Refleksjon

Hovudkonsepta:

Mastery of skills and content

Critical thinking

Working collaboratively

Problem solving

Good communication

Continued learning (learning to learn)

A growth mindset

Making connections between subject areas

Reflection

Det er ein stor skilnad mellom å lære fakta og å lære konsept

I staden for at studentane puggar informasjon som dei seinare gjentek ukritisk, blir dei utfordra til å tenkje i konsept og bruke desse både i kjende og uvande situasjonar. I tillegg lærer studentane å jobbe både åleine og i grupper.