Learnlab organisasjonslisens

Opplever du at kurs og presentasjonar i din organisasjon pregast av at det er få personar som får seie meininga si, medan andre stemmer ikkje kjem fram? Hender det at kursleiar stiller spørsmål til alle, men kun få responderer? Ønsker du at meiningane til alle i organisasjonen skal danne utgangspunkt for læring, framtidige val og avgjersler?

Gjer din organisasjon i stand til å bli ein digitalt lærande organisasjon!

People climbing a ladder

Konverter dine analoge eller digitale prosessar og innhald til framtidsretta, kollektive, digitale interaksjonar!

Med organisasjonslisens på Learnlab kan du gjere din organisasjon i stand til å lage motiverande kurs, møte eller konferansar, der deltakarane saman finn løysningar, og reflekterer over komplekse dilemma.

Lisensen er tilpassa organisasjonar som skal lage motiverande interaktive kurs. Desse digitale ressursane er interaktive læringsøkter, der kursdeltakarane sjølv skal kunne samarbeide og oppdage sentrale omgrep. Dei interaktive funksjonane, og oppbygginga av læringsøktene, er utvikla for å inkludere deltakarane i eigen læring. Desse læringsøktene kan også gjennomførast som fjernundervisning, eller som ein miks av at nokon møtes og sit saman, medan resten er spreidd ut over ulike lokasjonar.

Deltakarane kan sjå produksjonen, forslaga og innspela til kvarandre. På denne måten kan deltakarane delta i kollektiv omgrepsutvikling der dei ser kva dei andre tenker.

Kontakt oss for eit tilbod
Girl talking into a phone cap

Få rettleiing i å forfatte innhald og fasilitere kurs

Learnlab organisasjonslisens kan inkludere rettleiing i det å fasilitere interaktive kurs. Viss de bestiller denne tenesta, får de kontakt med ein fast pedagog i Learnlab, og kan kommunisere direkte med denne rettleiiaren for å utvikle interaktive kurs/møte for å skape lærande organisasjonar. Vi held også kurs i pedagogisk bruk av IKT til progressiv, pedagogisk læring.

Dersom ønskeleg kan organisasjonslisens også inkludere rettleiing i å lage innhald til internt bruk, eller innhald som din organisasjon ønsker å selje eller gi bort til andre. Denne tenesta inkluderer å nytte Learnlab sine forfattarverktøy til å lage interaktiv læring for kollektiv produksjon og deling.

Learnlab organisasjonslisens inneheld:

Tilleggstenester