DIGITALE RESSURSAR FOR SKULELEIARE

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

LearnLab tilbyr no ein ressurspakke til bruk i lærande møte. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legg opp til djupare læring gjennom kollektiv deltaking for medarbeiderne, samarbeid og fokus på sentrale omgrep.

LEARNLABS DIGITALE RESSURSAR

Skuleleiare

Kan kjøpast av kommune eller skule. Pris er avhengig av storleiken på kommune/skule

LEARNLAB GJEV DEG

Fokus på sentrale tema

Fagfornyinga inneber ein omstilling i måta vi tenkjer om pedagogikk, samarbeid og undervisning.

Ressursane er konstruert slik at medarbeidarne sjølv bidrar til å oppdage dei viktigaste utfordringane for den enkelte skule. Ressursane er svært fleksible og presenterast om labs, der leiaren sjølv kan justere, endre og tilføye dersom det er ynskjeleg. Oppgåvene er i all hovudsak opne og problemlausane.

Alle ressursar er enkelt tilgjengeleg via venstremenyen på søk-sida for dei som har kjøpt lisens.

Aktive medarbeidarar og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursane vi har utvikla legg stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innhaldet som presenterast som interaktive oppgåver på måtar som auker engasjementet. Medarbeidarane koplar seg på akta med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får fleire mogelegheiter til å gje uttrykk som sine reaksjonar, spørsmål og refleksjonar undervegs i møte med ein idé. Leiaren kan byggje vidare på medarbeidaranes eigne innspel og forslag, og dra læringa vidare i ynskja retning saman med medarbeidarane.

Ved å bruke metodikken som finst i LearnLab, modellerast djuptgåande læring også på leiarnivå. Ein slik metodikk bidrar til profesjonsutvikling på måtar som også kan brukast for å fremme djuptgåande læring hos elevane

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøpar denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for medarbeidarane. Ressursane er bygga opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderinga inneheldt informasjon om medarbeidaranes aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidaranes produksjon. Dette gjev deg som leiar mogelegheita til å samle formative vurderingsspor, som seier noko om i kva grad eit lærande møte fungerte etter hensikta.

Ved å nytte denne mogelegheita, kan leiaren modellere ein framtidsretta måte å vurdere på. Denne vurderingsmåta finst også i læremiddelpakkane som er utarbeida for lærarar og elevar.