DIGITALE RESSURSAR FOR KOMMUNAL LEIING

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

LearnLab tilbyr no ein ressurspakke til bruk i lærande møte. Her får du fleksible og interaktive opplegg til bruk i nettverk på tvers av skuler, og på samlingar for leiarar på tvers av skuler og barnehagar og i kommunen. Ressursane legg opp til djupare læring gjennom kollektiv deltaking, samarbeid og fokus på sentrale omgrep.

LEARNLABS DIGITALE RESSURSAR

Kommunal leiing

Kan kjøpast av kommune eller skule. Pris er avhengig av storleiken på kommune/skule

LEARNLAB GJEV DEG

Fokus på sentrale tema

Ressursane er konstruert slik at medarbeiderne sjølv bidreg til å oppdage dei viktigaste utfordringane for den enkelte verksemd. Eit sentralt tema for barnehagane er ny rammeplan, mens for skulene er det Fagfornyinga.

Ressursene er svært fleksible og presenterast som labs, der leiaren sjølv kan justere, endre og tilføye dersom det er ynskjeleg. Oppgåvene er i all hovudsak opne og problemlausande.

Alle ressursar er enkelt tilgjengeleg via venstremenyen på søk-sida for dei som har kjøpt lisens.

Aktive medarbeidarar og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursane vi har utvikla legg stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innhaldet presanterast som interaktive oppgåver på måtar som auker engasjementet. Leiarane koplar seg på økta med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får fleire mogelegheiter til å gje uttrykk for sine reaksjonar, spørsmål og refleksjonar undervegs i møte med ein idé. Då kan ein byggje vidare på leiarens eigne innspel og forslag, og dra læringa vidare i ynskja retning saman med virksemdleiarane.

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursane vi har utvikla legg stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innhaldet presanterast som interaktive oppgåver på måtar som auker engasjementet. Leiarane koplar seg på økta med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får fleire mogelegheiter til å gje uttrykk for sine reaksjonar, spørsmål og refleksjonar undervegs i møte med ein idé. Då kan ein byggje vidare på leiarens eigne innspel og forslag, og dra læringa vidare i ynskja retning saman med virksemdleiarane.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøpar denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for kommunen. Ressursane er bygga opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderinga inneheldt informasjon om medarbeidarens aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidarens produksjon. Dette gjev deg som leiar mogelegheita til å samle formative vurderingsspor, som seier noko om kva grad eit lærande møte fungerte etter hensikta.