LearnLab digitale verktøykasse

"Skap og engasjer, gjer framtida mogleg"

CoLab

Læring i samarbeid og kollektive refleksjonar

CoLab er designa for læring, problemløysing og nytenking i samarbeid med andre. Ved å jobbe i grupper og skape noko saman, vil dette opne for moglegheiten for at dei lærande får ein djupare forståing for omgrep som blir presentert. I tillegg vil dei kunne styrke sine sosiale ferdigheiter og deira evne til å samarbeide med andre

StoryLab

Samarbeid om å lage historier og tekster på ein morosam og enkel måte

Lag dine eigne multimodale tekstar. Vel blant millionar av opne ressursar der opphavsrett er teken vare på. Elevane sitt arbeid vert lagra trygt i ei skybasert løysing bak Feide –muren.

MyLab

Formativ vurdering for djupare læring

LearnLab tilbyr ein trygg og innovativ teknologi for brukarinnlogging og deling av data. Me følgjer etiske standardar og gjeldande retningslinjer for GDPR, og kan difor tilby eit verktøy for kreativitet og djupare læring innanfor veggane i eit trygt digitalt miljø. LearnLab er eit norskt selskap som betaler standard norsk bedriftsskatt. LearnLab er også enkelt å integrere i dine allereie eksisterande digitale system, slik som Google eller Microsoft

Innovativt økosystem

LearnLab: eit trygt og etisk val av digital læringsteknologi

LearnLab tilbyr ein trygg og innovativ teknologi for brukarinnlogging og deling av data. Me følgjer etiske standardar og gjeldande retningslinjer for GDPR, og kan difor tilby eit verktøy for kreativitet og djupare læring innanfor veggane i eit trygt digitalt miljø. LearnLab er eit norskt selskap som betaler standard norsk bedriftsskatt. LearnLab er også enkelt å integrere i dine allereie eksisterande digitale system, slik som Google eller Microsoft

IdeaLab

Utforsk, visualiser og del dine idear

IdeaLab gjer det mogleg å dele idear og å visualisere begrep. Utforsk omgrep og organiser idear som tankekart, tidslinjer eller figurar. Del eller konverter til historier i StoryLab eller presentasjonar i CoLab for vidare samarbeid

EnquiryLab

Evidensbasert innsamling av lokale data, kun for læring!

EnquiryLab består av 50 forskingsbaserte spørsmålsbatteri innanfor tema som trivsel, likeverd, djuptgåande læring og profesjonsutvikling. Du kan også leggje til dine eigne spørsmål og velje mellom fleire visuelle framstillingar. Resultata kan brukast i lærande møte.