Deep Learning Society​

Vil din kommune vere med i eit samarbeid med Learnlab, der vi arbeider med å utvikle pedagogikk, teknologi og skuleleiing saman? Learnlab har i fleire år leidd innovasjonsnettverket Deep Learning Society (DLS), der ei rekke kommunar deltek.

Hovudmålet med DLS er å utforske og utvikle aktuelle og framtidsretta pedagogiske undervisningspraksisar, nye leiarkompetansar og eigarstrategiar, samt konkrete måtar å modellere djupnelæring og livsmeistring på.

Som deltakar i Deep Learning Society får du:

Skreddarsydd opplegg for arbeid med nye læreplanar i din kommune. Innovasjon, rettleiing, dømer og deling mellom kommunar på følgande tema:

People climbing a ladder

Profesjonsutvikling på alle nivå

Målet med (DLS) er, gjennom kollektiv innovasjon, å stimulere til ei undervisning som i endå større grad legg vekt på kreativitet, opne spørsmål, tid til å tenke, aktive elevar, kort sagt: djupare læring. Vårt pedagogiske utgangspunkt er progressiv pedagogikk, der vi vidarefører det beste av John Deweys og Erling Lars Dales filosofi, og ser dette opp mot retningslinjene i LK20.

Læring skjer gjennom handling, der elevane saman utforskar og reflekterer med utgangspunkt i relevante omgrep. Læraren stiller spørsmål som hjelper elevane til å oppdage djupare betydning av omgrepa, gjennom kollektiv refleksjon og produksjon. Dette læringsprinsippet gjeld også for kommunale leiarar, skuleleiing og lærarar.

Læraren stiller spørsmål med utgangspunkt i elevane sine interesser og involveringskompetanse, og set spørsmåla inn i ein samanheng via djup kjennskap til faget og læreplanen. Framtidsretta undervisning kan ikkje detaljplanleggast på førehand, men koplast til læreplanen gjennom ein prosess saman med elevar og kollegaar. Læraren brukar dei ressursane som finst i elevgruppa.

DLS jobbar for å flytte fokus frå summative prøver og testar, til formativ vurdering, der elevane sjølv eig vurderingsprosessen gjennom arbeid med autentiske oppgåver. Learnlab sine digitale verktøy dannar grunnlaget for å utvikle ein vurderingspraksis der eksamenar og nasjonale prøver blir mindre viktige, sidan elevar og lærarar dokumenterer kompetanse som del av sjølve læringsprosessen.

Get offer
Deep learning society logo

Fleire kommunar deltek allereie

DLS er eit nettverk som består av elevar, lærarar, skuleleiarar og forskarar, som saman med Learnlab utformar læring for framtida. Kollektiv innovasjon i praksis!

Saman med KSK, KS og IMTEC er det utvikla interaktive læringsressursar for å vidareutvikle skuleleiing og kommunal leiing, med vekt på tema som mål og strategi, kunnskapsgrunnlag og kvalitet, oppfølging av verksemdene, nettverk og tillit. Deltakande kommunar har bidrege til utvikling av ei rekke undervisningsopplegg tilpassa LK20, der dei tverrfaglege temaa er sentrale. Tradisjonelle konferansar med foredrag har vist seg å ha liten verdi utover det sosiale. Mange utviklingsorienterte leiarar og lærarar peiker også på at det opplevast både slitsamt og einsamt å delta på tradisjonelle konferansar når dei gjennomførast digitalt.

Learnlab ønsker å utgjere ein forskjell ved å gi alle moglegheiter til å bruke digital teknologi på læringsfremmande måtar. Learnlab kombinerer dei beste ideane frå progressiv pedagogikk med læringsfremmande bruk av digital teknologi. Vi brukar derfor det interaktive verktøyet Colab, som gir moglegheiter for aktive deltakarar som knyter refleksjonar til erfaringar, deler med kvarandre og kollektivt vidareutviklar forslag, idear og innspel.

Samarbeid med norske og internasjonale forskarar

I DLS vil vi lære av spesifikke tiltak og metodar som nyttast i nokre av verdas beste utdanningssystem.

Learnlab er, saman med professor Andy Hargreaves, initiativtakar til Atlantic Rim Collaboratory (ARC), der 10 utdanningssystem saman utforskar moglegheitene for å utvikle ein utdanningspolitikk som tek meir omsyn til det breie utdanningsmandatet som skulen faktisk har.

ARC er ein global utdanningsbevegelse som fremmar likskap, kvalitet, inkludering, trivsel, demokrati, berekraft og menneskerettar i utdanningssystem.

Forskarar som i perioden 2020-2022 gir råd, presenterer forskinga si og deltar i diskusjonar i DLS-nettverket er:

Rolf Kristian Baltzersen
Dosent (PhD) – Avdeling for lærarutdanning, Høgskolen i Østfold.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor Emeritus – University of Toronto.

Andy Hargreaves
Direktør ved CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education – The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

Egil Hartberg
Prosjektleiar, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Viviane Robinson
Professor ved Faculty of Education and Social Work ved University of Auckland, New Zealand, og akademisk leiar for universitetets Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Dosent (PhD) – Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Kim Schildkamp
Associate professor, the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences – University of Twente. Noverande leiar av ICSEI ((International Congress on School Effectiveness and Improvement)

Dennis Shirley
Professor i pedagogikk – Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor of Professional Learning, University College – London’s Institute of Education.

Rolf Kristian Baltzersen
Lecturer (PhD) – Department of Teacher Education, Østfold University College.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor Emeritus — University of Toronto.

Andy Hargreaves
Director at CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education — The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

 

Egil Hartberg
Project Manager, Centre for Lifelong Learning, Innlandet University College.

Viviane Robinson
Professor at the Faculty of Education and Social Work at the University of Auckland, New Zealand, and Academic Director of the University’s Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Lecturer (PhD) — National Centre for Learning Environment and Behavioural Research at the University of Stavanger.

Kim Schildkamp
Associate professor, the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences — University of Twente. Current chair of ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement)

 

Dennis Shirley
Professor of Education — Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor of Professional Learning, University College — London’s Institute of Education.