LearnLab ISK

sami-flag

Learnlab ISK er et digitalt undervisningsopplegg fra 1. trinn til og med videregående skole knyttet opp mot kompetansemål i LK20 med følgende temaer.

Identitet: personlig-, sosial identitet, selvbilde, natur og språk
Å være sammen: vennskap, mobbing, nettvett, diskriminering og vold
Kropp og seksualitet: kropp, seksualitet og rus

Alle læringsressurser foreligger på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. Learnlab ISK er finansiert av Sametinget.

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Læremiddelet er utviklet i samarbeid med kommunene Hamarøy, Kautokeino og Snåsa, samt de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. Her finner du oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge slike hendelser.

Innhold: Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser. Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg. Det er lagt inn aktiviteter fra www.sexogpolitikk.no i flere av seriene.

Metodikk: Temaene er oppdelt i ferdige undervisningsopplegg tilpasset en eller flere timer. Oppleggene har noe ulik metodikk, alt etter tema. Hovedintensjonen er at elevene sammen reflekterer seg fram til svar. Disse gjennomgås i klassen, og målet er å gå i dybden og arbeide videre med elevsvar innenfor de ulike områdene. Seriene er bygget opp slik at de kan gjennomføres i den rekkefølgen de står i, eller at temaene kan deles opp og følge de ulike klassetrinn.

Foreldre: Det er utarbeidet en generell foreldreinformasjon. Alle temaene er knyttet til LK20 og er en naturlig del av opplæringen.

Min Giisa: Hver elev kan lage sin egen digitale historie i Storylab der de tegner, noterer, legger inn bilder osv. som følger dem gjennom skolegangen.